Obnova stana na način kako to rade vetruške

U okviru programa pre postavljanja kućica za modrovrane i sive vetruške u zimskom i ranoprolećnom periodu u domaćim, vojvođanskim i rumunskim kolonijama obavili smo čišćenje i popravku ranijih godina postavljenih kućica.

Doterivanje kućica 1. (Nagy Attila)

Doterivanje kućica 2. (Solt Szabolcs)

Sive vetruške, kao i ostali sokolovi, ne gradi gnezdo već svoje potomke u podiže u gnezdima drugih ptica. Pored toga siva vetruška je jedina ptica grabljivica u Karpatskom basenu koja se gnezdi u kolonijama. Shodno tome kod nas sive vetruške najčešće se gnezde u kolonijama gačaca, kada gačci završe gnežđene i mladi napuštaju gnezdo, vetruške zauzimaju prazna gnezda. Međutim na pojedinim delovima projketnog područja gačci se uopšte ne gnezde. Naprimer u zadnjih dvadeset godina na području Čongrad županije nije se formirala nijedna kolonija, zato što su osamdesetih godina zbog intenzivnog trovanja gačaca nestala sva kolinija gačaca. Predhodnih godina od veštačkih gnezda, tj. drvenih kućica formirali smo kolonije baš na takvim lokalitetima odatle su nestale kolonije gačaca.


Nakon samo jedne godine gnežđenja kućice se napune sa izmetom i gvalicama mladih ptica, a sva ova masa tokom zime i proloće sabija se u vlažnu masu. Sa krovom snabdevene, i sa tri strana zatvorene kućice odlično štite jaja i mladunčad od letnjih pljuskova, što je iz aspekta zaštite svakako veoma važno, međutim kada je vazduh pun vlage mnogo teže i sporije se suši unutrašnjost kućica nego što je to slučaj sa prirodnim gnezdima od granja. U proleće, ako su jaja polažu na vlažnu podlogu, lako se desi da se jaja ohlade i za tu godine propada gnežđenje. Zbog toga iz godine u godinu neophodno je očistiti sva gnezda tj. kućica za gnežđenje, mora da se zameni i dopuni materilaj za gnezdo, a po potrebi se popravljaju ili zamenjuju napukle daske i ostali delovi kućica.


Prvobitno se kućise postavljaju za one sive vetruške koje se gnezde u kolonijama, međutim ova veštačka gnezda rado zauzimaju i druge vrste ptica, kao što su cervene vetruške, čavke i male ušare. Pošto se radi o zaštićenim vrstama ptica, njihovo gnežđenje takođe nas obraduje. 

 

Gnezdo zauzela crvena vetruška (Nagy Attila)

Stan male ušare (Nagy Attila)

Pošto su navedene vrste ptica mnogo ranije počinju sa gnežđenjem, prilikom prolećnog obilaska kolonija u kućicama neretko nailazimo na crvene vetruške i male ušare kako sede na jajima. Legla su u pojedinim gnezdima veoma velika (većina crvenih vetruški snese 5-8 jaja, a male ušare 7-9 jaja). Na osnovu veličina legala možemo očekivati da posle veome loše i neuspešne predhodne godine ova sezona gnežđenja će biti mnogo uspešnija i biće dovoljno hrane, plena (pre svega poljskih voluharica) na svim lokacijama gnežđenja, tako da će početkom maja kada se sa zimovališta vraćaju sive vetruške i njih će dočekati hrana u izobilju.
 

Leglo crvene vetruške (Solt Szabolcs)

Leglo male ušare (Solt Szabolcs)

Mi smo već obezbedili odgovarajući smeštaj.


Zahvaljujemo se svim dobrovoljcima na trudu i zalaganje!